Reserveringsvoorwaarden
Nederzandt Sports & Events

Wanneer u interesse heeft om bij ons een activiteit of een workshop te organiseren? Dan raden wij u graag aan om onze reserveringsvoorwaarden goed door te nemen, zodat u precies weet waar u aan toe bent

Algemene voorwaarden activiteiten

Deze voorwaarden treden in werking per 1 januari 2022 voor overeenkomsten die op of na die datum zijn gesloten.

Geldigheid offerte & reserveringsvoorwaarden

De offerte en uw optie is geldig tot één week na de dagtekening. Uw reservering is definitief nadat wij de door u getekende offerte in ons bezit hebben en nadat voldaan is aan de eerste betalingsvoorwaarden.

Definities

In deze voorwaarden en de van toepassing zijnde overeenkomst wordt verstaan onder:

 1. Buitensport: alle sportieve of recreatieve buitensport waaraan onder begeleiding, dan wel met voorafgaande instructie, kan worden deelgenomen en waarbij voornamelijk lichamelijke inspanning en avontuurlijke beleving een rol speelt, zowel indoor als outdoor; Ook gemotoriseerd indien niet bedoeld als openbaar vervoer.
 2. Arrangement: Door Nederzandt Sports & Events bedrijf- of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden dienst, activiteit of combinatie van diensten en/of activiteiten en ook het bieden van faciliteiten. Deze diensten, activiteiten of faciliteiten kunnen bestaan uit de verhuur van materiaal, het verzorgen van vervoer of activiteiten, het verzorgen van (verblijf)accommodatie(s), het geven van instructie en het (laten) begeleiden van (delen van) een programma van activiteiten. Onder begeleide arrangementen of begeleide activiteiten wordt verstaan: arrangementen of activiteiten die door een vertegenwoordiger van de ondernemer worden begeleid.
 3. Dienst: alle handelingen ter voorbereiding dan wel ondersteuning van de uitvoering van buitensport. Hieronder wordt onder andere verstaan de verhuur van materiaal, het verzorgen van vervoer, het verzorgen van accommodatie(s), het geven van instructie en het (laten) begeleiden van (delen van) buitensport.
 4. Activiteit: door de ondernemer bedrijf of beroepsmatig georganiseerde dan wel aangeboden buitensport of dienst of combinatie van buitensport en dienst.
 5. Begeleide activiteiten: activiteiten die door (een vertegenwoordiger van) de ondernemer worden begeleid:
 6. Eendaags activiteit: een activiteit die door een ondernemer wordt aangeboden en die in totaal niet langer duurt dan 24 uur en waar geen overnachting bij is inbegrepen;
 7. Meerdaags activiteit: een activiteit die door een ondernemer wordt aangeboden en die in totaal langer duurt dan 24 uur dan wel waarbij een overnachting is inbegrepen;
 8. Eendaags arrangement: Een dienst of activiteit, of een combinatie van diensten of activiteiten die door een ondernemer wordt aangeboden en die in totaal niet langer duurt dan 24 uur en waar geen overnachting bij is inbegrepen en minimaal 1 dagdeel omvat.
 9. Meerdaags arrangement: Een dienst of activiteit of een combinatie van diensten en activiteiten die door een ondernemer worden aangeboden en die in totaal langer duurt dan 24 uur en waarbij in ieder geval een overnachting is inbegrepen.
 10. Ondernemer degene die, in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, activiteiten en of materialen aanbiedt; Vertegenwoordiger van de ondernemer: degene die in naam van Nederzandt Sports & Events de activiteit/ het evenement uitvoert.  
 11. Contractant: iedere persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met de ondernemer.
 12. Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een arrangement en/of activiteit;
 13. Overeenkomst: overeenkomst tussen de ondernemer en de contractant met betrekking tot een arrangement of activiteit;
 14. De overeenkomst moet worden beschouwd als reisovereenkomst indien de ondernemer zich verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van tevoren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten: 1) vervoer, 2) verblijf, en 3) een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van het arrangement uitmaakt.
 15. Overeengekomen prijs: de vergoeding die door de contractant wordt betaald voor de activiteit; hierbij dient schriftelijk vermeld te worden wat in de prijs is inbegrepen;
 16. Informatie: schriftelijke/elektronische gegevens over de activiteit.
 17. Annulering: de schriftelijke beëindiging door de contractant van de overeenkomst, vóór aanvang van de activiteit.

Werkingssfeer

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of namens Nederzandt Sports & Events gedaan, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk in de overeenkomst is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen. De contractant aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Nederzandt Sports & Events of het feitelijk deelnemen aan een activiteit of door het betalen van de overeengekomen prijs dan wel een deel hiervan.
 3. Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de contractant prevaleren de voorwaarden van Netderzandt Sports & Events. Dit laat onverlet dat de contractant en de ondernemer individuele aanvullende schriftelijke afspraken kunnen maken waarbij ten voordele van de contractant en/of de deelnemer van deze voorwaarden wordt afgeweken.
 4. Nederzandt Sports & Events is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als de contractant deze schriftelijk heeft geaccepteerd

Prijswijziging

Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen die direct de activiteit of op de deelnemer en/of contractant betrekking hebben, kunnen deze aan de contractant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.

Betaling

 1. De contractant dient de betalingen in euro’s te verrichten, met inachtneming van de afgesproken termijnen door de onderneming, tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd.
 2. Indien de contractant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 3. Indien de ondernemer op de dag van aanvang van de activiteit niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de deelnemer de deelname aan de activiteit te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 4. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een ingebrekestelling komen ten laste van de contractant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.
 5. Het recht van de contractant om zijn vorderingen op de ondernemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten tenzij de ondernemer in staat van faillissement geraakt.
 6. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien: a. een betalingstermijn is overschreden b. de contractant failliet is, of in surseance van betaling is c. de contractant of diens bedrijf wordt ontbonden d. de contractant als natuurlijk persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt

Annulering

Bij annulering betaalt de contractant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt:

 • Bij annulering meer dan 1 maanden voor het plaatsvinden van de activiteit(en) is de contractant gehouden minimaal 25% van de reserveringswaarde aan de ondernemer te betalen.
 • Bij annulering meer dan 14 dagen voor het plaatsvinden van de activiteit(en) is de contractant gehouden 50% van de reserveringswaarde aan de ondernemer te betalen.
 • Bij annulering meer dan 7 dagen voor het plaatsvinden van de activiteit(en) is de contractant gehouden 85% van de reserveringswaarde aan de ondernemer te betalen.
 • Bij annulering 2 dagen of minder voor het plaatsvinden van de activiteit(en) is de contractant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan de ondernemer te betalen.

Voortijdig vertrek door de deelnemer

Bij voortijdig vertrek door de deelnemers is de contractant de volledige prijs voor de overeengekomen activiteit verschuldigd.

Verplichtingen van de contractant

 1. De contractant dient er zorg voor te dragen dat de deelnemers de door Nederzandt Sports & Events gehanteerde gedrag- en huisregels worden nageleefd.
 2. Nederzandt Sports & Events houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement of de activiteit zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend.
 3. Alcoholgebruik voorafgaand en tijdens de activiteit is verboden met uitzondering van activiteiten als proeverijen. Deze dient dan wel als laatste activiteit uitgevoerd te worden.

Tussentijdse beëindiging door de ondernemer

 1. De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen: Indien de contractant of deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de (deelname aan de) activiteit wordt voortgezet.
 2. De ondernemer kan een deelnemer uitsluiten van verdere deelname aan de activiteit en ten opzichte van deze deelnemer de overeenkomst ontbinden indien de deelnemer ondanks voorafgaande waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of mededeelnemers bezorgt, dan wel de veiligheid van zichzelf en/of anderen in gevaar brengt of op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van de activiteit bederft.
 3. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de contractant.
 4. Indien de ondernemer of vertegenwoordiger tussentijdse opzegging wenst, moet hij dit de deelnemer persoonlijk laten weten en tevens dient hij de contractant hiervan in kennis te stellen.
 5. De contractant blijft in beginsel gehouden de overeengekomen prijs te betalen.

Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien op verzoek van de contractant de ondernemer overgaat tot wijziging van de inhoud van de overeenkomst dan heeft de ondernemer het recht om extra kosten in rekening te brengen.
 2. Van een wijziging van de overeenkomst is ook sprake indien de door de contractant verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.
 3. Indien de ondernemer overgaat tot wijziging van de overeenkomst zal hij de contractant een alternatief aanbieden. Indien de contractant dit alternatief afwijst dan dient hij dit onverwijld aan de ondernemer te melden. De contractant heeft in dit geval recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden welke betrekking hebben op de niet-genoten onderdelen van het activiteit.
 4. Een deelnemer die verhinderd is om aan het activiteit deel te nemen kan zich – na instemming van de contractant en de ondernemer – door een ander laten vervangen onder de volgende voorwaarden:
  a. de plaatsvervanger moet voldoen aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden.
  b. de voorwaarden van de bij de uitvoering van de activiteit betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen de indeplaatsstelling.

Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst

 1. De ondernemer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzien en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals bijvoorbeeld (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen, weersomstandigheden etc. De ondernemer is verplicht de contractant onverwijld en met opgaaf van redenen van de opzegging op de hoogte te stellen.
 2. De ondernemer heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indiende lichamelijke conditie van de deelnemer naar oordeel van de ondernemer hem/haar ongeschikt maakt voor (verdere) deelname aan de activiteit.
 3. De ondernemer heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden of op te schorten indien er voor een groepsactiviteit te weinig deelnemers zijn.
 4. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Klachten

 1. Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden zodat er een passende oplossing kan worden getroffen.
 2. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan de contractant dit, uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de activiteit, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan de ondernemer

Aansprakelijkheid

 1. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer voor andere dan letsel- en overlijdensschade is beperkt tot 1x het bedrag hetgeen de contractant individueel voor deelname aan de activiteit aan de ondernemer verschuldigd is.
 2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.
 3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
 4. De contractant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van de deelnemer voor zover het gaat om schade die aan deze kan worden toegerekend.
 5. De ondernemer verplicht zich om na melding door de deelnemer van overlast die wordt veroorzaakt door andere deelnemers, passende maatregelen te nemen. De ondernemer dient tevens voor zijn deelnemers een reis/ ongevallen verzekering aan te bieden.
 6. De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen.

Wet- en regelgeving

 1. De ondernemer zorgt er te allen tijde voor dat de activiteit aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan de activiteit (kunnen) worden gesteld.
 2. De deelnemer is verplicht alle bij de activiteit geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. 3.Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Bedrijfsgegevens

Nederzandt Sport-Events B.V.
Langevelderslag 52
2204 AH Noordwijk

Offertes aangaande activiteiten en workshops: 088-6644408
info@nederzandt.nl
www.nederzandt.nl/activiteiten

KVK-nummer: 86368273
BTW-nummer: NL8639.44.929.B01

[fibosearch]

Table of Sweets

32,50 p.p. voor High Tea

39,50 p.p. voor High Wine

Ontvangen worden met een glas bubbels, daarna lekker mee worden genomen door onze keuken met hartigs en zoetigheden.
In combinatie met thee of wijn.
Be welcomed with a glass of bubbles, then taken along through our kitchen with savory and sweets.
In combination with tea or wine.

Hartig/Savory

Sandwiches met/Sandwiches with

Kaas | Carpaccio | Paling
Cheese | Carpaccio | Eel

Soep/Soup

Aspergesoep/asparagus soup

Zoetigheden/Sweets

Cheesecake/Cheesecake

Bosbessen
Blue Berries

Mini kokosmakroon/Mini coconutmacaroon
Sinaasappel brownie/Orange brownie
Scone/Scone
Mini slof/Mini cake

Aardbei | Mascarponecrème
Strawberry | Mascarpone cream 

Diverse soorten thee of bijpassende glazen wijn
Various types of tea or matching glasses of wine